500 plus do wakacji już od 1 sierpnia 2020 !

Dnia 18 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin,  jak i branży turystycznej, osłabionej skutkami pandemii COVID-19.

Bon turystyczny ma wartość 500 zł. Przyznawany jest na każde dziecko do 18 r. życia. Przewidziane jest także jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu - w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu będzie można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Komu przysługuje bon turystyczny?

Bon turystyczny przysługuje Ci, jeśli:

  1. 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do:
  • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
  • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone:

- w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:
  • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego,
  • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

c) jeśli przebywasz poza granicami Polski i:

  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Od 1 sierpnia 2020 r. Twój bon będzie czekał na platformie ZUS

Od tej daty Twój bon będzie znajdował się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Jeśli nie masz konta na ZUS PUE, musisz się zarejestrować w systemie.

Co istotne, nie składa się wniosku o wydanie bonu. Bon należy jedynie aktywować, zgodnie z procedurą wskazaną powyżej.  

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Bonu nie można wymienić na gotówkę. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r.

Agnieszka Rusek
radca prawny