Dofinansowanie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Do dnia 30 kwietnia 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego (miejskiego) urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

Umowa o dofinansowanie zawierana jest ze starostą (prezydentem miasta).

Starosta nie ma obowiązku zawarcia umowy o dofinansowanie. Ustawa antykryzysowa nie przewiduje żadnych przesłanek, którymi organ ma się kierować przy wyborze podmiotów, z którymi zawrze umowę. Z uwagi na to, że przyznanie dofinansowania odbywa się w formie umowy cywilnoprawnej, odmowa przyznania świadczenia nie może być zaskarżona w trybie administracyjnym.

Zgodnie z art. 15zzb „tarczy antykryzysowej” Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (mikro, małemu, średniemu) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Za pracownika należy rozumieć osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, ale również osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą; umowy zlecenia; innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz do osób które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spadek obrotów w ujęciu ilościowym bądź wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego w następującej wielkości:

co najmniej 30% - wówczas dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

co najmniej 50% - może być przyznane dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

co najmniej 80% - może być przyznane dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych, wymogiem w tym względzie jest, aby przedsiębiorcę złożył oświadczenia o: 1. zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz 2. o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Jednym z wymogów wniosku dofinansowanie jest oświadczenie przez przedsiębiorcę o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dodatkowo wymogiem aby starosta mógł wypłacać dofinansowanie jest to, że przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie wszystkich objętych umową o dofinansowanie pracowników przez okres dofinansowania.

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w wymiarze wskazanym powyżej.