Dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej!

Niedawno wszedł w życie artykuł 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej ustawa), który przewiduje pomoc dla przedsiębiorcy w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Główne założenia art. 15gg ustawy w zakresie pomocy z FGŚP to dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz przekazanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych dopłat.

Celem tego przepisu jest m.in. ochrona miejsc pracy. Dlatego też w okresie pobierania dopłat z Funduszu na rzecz pracownika (przez maksymalnie 3 miesiące) - pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi stosunku pracy z przyczyn niedotyczących tego pracownika.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOPŁATĘ Z FGŚP?

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców oraz inne podmioty wskazane w art. 15g ust. 1 i art. 15g1 ustawy,

▪ u którego WYSTĄPIŁ SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług - w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19: − nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020r. - w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019, − albo nie mniej niż o 25% w ciągu dowolnego miesiąca przypadającego od 01.01.2020r. - w porównaniu do miesiąca poprzedniego,

▪ który na dzień składania wniosku nie zalega z zapłatą podatków i składek ZUS do końca III kwartału 2019r. (lub zawarł z Urzędem Skarbowym lub ZUS porozumienie dotyczące spłaty ww. zadłużenia),

▪ wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

DLA KOGO DOPŁATA Z FGŚP?

Dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracę, umowach o pracę nakładczą lub umowach zlecenia, albo wykonujących pracę zarobkową na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeśli podlegali obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu - którzy w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku zarobili nie więcej niż 15.994,41 zł brutto (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOPŁATY Z FGŚP ?

FGŚP dofinansuje połowę wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 2.132,59 zł (40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) przez maksymalnie 3 miesiące (przypadające od miesiąca złożenia wniosku) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy naliczone od kwoty dopłaty dla pracownika.

Uwaga!

Pracodawca nie może ubiegać się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat przyznanych na rzecz ochrony miejsc pracy. Jeśli pracodawca otrzymał dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g ustawy, to o dofinasowanie z art. 15gg dla tych samych pracowników wnioskować już nie może.

Wyjątek: Na podstawie art. 15g otrzymał dofinasowanie na okres 1 miesiąca / 2 miesięcy, wówczas na podstawie art. 15gg może wnioskować o dofinasowanie wynagrodzeń tych samych pracowników za okres, odpowiednio: 2 miesięcy / 1 miesiąca. Jeśli pracodawca uzyskał ulgę z ZUS dot. opłacania składek za 3 m-ce na podstawie przepisów COVID-19, to z FGŚP dofinansowania do składek otrzymać już nie może (będzie to pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat).

Wniosek o przyznanie dopłat składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w przypadku o osoby fizycznej) wyłącznie przez portal praca.gov.pl, w miesiącu, od którego dofinasowanie pracodawca chce otrzymać – wniosek za lipiec należy złożyć do końca lipca!!

radca prawny Agnieszka Rusek

Agnieszka Rusek
radca prawny