Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej, a pomoc finansowa z PFR

Składając wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej (art. 15g lub art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii, iż w przypadku otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na podstawie wyżej wskazanych przepisów nie można przeznaczyć pomocy z innych źródeł na te same wydatki.  

Jeżeli dofinansowanie z PFR obejmowałoby także koszty wynagrodzeń, dofinansowanie otrzymane na mocy dwóch powyższych artykułów byłoby nienależne.

Na mocy art. 15 g lub 15zzb ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Na mocy art. 15g ust 18 ww. ustawy można otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie jeśli nie uzyskano pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12  ww. ustawy przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

W efekcie jeżeli dofinansowanie z PFR obejmuje także wynagrodzenia, to pracodawca nie powinien otrzymać drugiego dofinansowania na ten sam cel. Jeżeli jednak dofinansowanie z PFR zostanie przeznaczone na inne wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to dofinansowanie do wynagrodzeń na podstawie art. 15 g oraz 15 zbb jest możliwe.

radca prawny Agnieszka Rusek