Dotacje na kapitał obrotowy z PARP

8 czerwca PAPR ogłosił konkurs na bezzwrotną pomoc dla średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Celem jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wartość i zasady przyznania dofinansowania

Maksymalna wysokość grantu przewidziana w naborze to ok. 430 tys. zł, przy założeniu, że średni przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i wnioskuje o wsparcie na trzy miesiące. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Otrzymać dofinansowanie może średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :

  • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
  • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Ważną kwestią jest kumulacja pomocy publicznej, która nie może łącznie przekroczyć 800 tys. EUR. Ten limit obejmuje też wsparcie otrzymane przez podmioty powiązane z przedsiębiorcą.

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Warunkiem jest również utrzymanie przedsiębiorstwa przez zadeklarowany okres dofinansowania.

Kto pierwszy ten lepszy

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie od 15 czerwca do 31 lipca lub do momentu, kiedy wartość złożonych wniosków przekroczy dostępną pulę. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych poprawnie wniosków.

Co ważne, w przypadku popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku zostanie on odrzucony i przedsiębiorcy nie przysługuje żadna procedura odwoławcza, o czym wyraźnie ostrzega PAPR na swojej stronie internetowej.

Przedsiębiorcy będą otrzymywali dotacje w formie ryczałtu. Nie muszą gromadzić żadnych dowodów księgowych potwierdzających kwalifikowalność wydatków. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby osób zatrudnionych w firmie na umowę o pracę i okresu, na jaki jest przyznana dotacja.

Pula dostępnych środków dla przedsiębiorców mających swoją siedzibę w województwach: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie to w praktyce do 1.600.000.000,00 zł.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wsparcie?

Dla przedsiębiorców z województwa śląskiego środki są wypłacane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 – Dotacje na kapitał obrotowy – prowadzonego przez PARP.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, złożeniu przez wniosków o płatność 100% dofinansowania (wypłata jednorazowa, bez transz) i zabezpieczeń w postaci weksla in blanco PARP planuje wypłacać pieniądze już w lipcu b.r.

Wniosek o „Dotację na kapitał obrotowy” złożysz wyłącznie za pomocą Generatora wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym – LSI1420, dostępnym na portalu PARP. Jeśli masz z nim do czynienia po raz pierwszy, rozpocznij od założenia konta. W tym celu należy kliknąć na pozycje „zarejestruj nowe konto”.

Następnie należy wypełnić wniosek o dotację pamiętając, aby podać prawidłowe dane, gdyż wniosek odrzucony z przyczyn błędów formalnych nie podlega procedurze odwoławczej.

Więcej szczegółów znajdziecie klikając w poniższe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=RTkDJgjS9JY#action=share

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#terminy

radca prawny Rafał Rusek