Gwarancja czy rękojmia za wady, czyli z jakich uprawnień możesz skorzystać, gdy kupiony przez Ciebie towar ma wady.

Jakiś czas temu poszedłem do sklepu zareklamować towar, ponieważ po 2-3 miesiącach użytkowania spodnie rozeszły się na szwie.

Pani obejrzała towar i powiedziała, że bardzo jej przykro, ale producent nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy i w związku z tym nie może przyjąć mojej reklamacji.

Odparłem, iż nie korzystam z uprawnień z gwarancji, tylko z rękojmi za wady. Pani odpowiedziała „że w takim razie przyjmie reklamacje”.

Uważam, że wiele osób, gdyby usłyszało takie odmowne stwierdzenie, po prostu stwierdziłoby, że pewnie „napawa się nie należy”.

Dlatego też ważne jest, aby uświadamiać  Was - społeczeństwo - o tym, jakie macie prawa 😊

Pamiętajcie, że kupując towar praktycznie zawsze w przypadku jego wady można korzystać z uprawnień z rękojmi, a czasem dodatkowo producent udziela również gwarancji na ten towar.

Co do zasady w większości codziennych zakupów takich jak buty czy odzież nie będziemy mieli do czynienia z gwarancją, ale właśnie z rękojmią za wady, która trwa 2 lata od daty zakupu!

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne zapewnienie producenta, że sprzedany towar ma określone właściwości, o których mowa w dokumencie gwarancyjnym. Zazwyczaj dokument gwarancyjny otrzymasz wraz z zakupionym towarem.

Dokument gwarancyjny powinien zawierać podstawowe informacje potrzebne Ci do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, w szczególności nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zazwyczaj w ramach gwarancji możesz żądać zwrotu zapłaconej ceny, wymiany rzeczy bądź jej naprawienia, ale te uprawnienia muszą wprost wynikać z dokumentu gwarancyjnego.

Czym jest rękojmia za wady towaru?

Rękojmia za wady towaru to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne (towar jest niezgodny z umową – zawiera jakieś wady, które ujawniły się w ciągu 2 lat od zakupu towaru) lub prawne (np. towar nie należy do sprzedawcy) sprzedanego towaru.

Na wady fizyczne kupionego towaru możesz się powołać jeśli towar:

 1)       nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)        nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Cię sprzedawca (w tym przedstawiając próbkę lub wzór);

3)        nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru;

4)        został Ci wydany w stanie niezupełnym.

W ramach rękojmi możesz żądać od sprzedawcy bezpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia lub zwrotu ceny, a Twój wybór uprawnienia jest dla sprzedawcy wiążący.

Jeśli jednak okaże się, że naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub zbyt kosztowna, to w takim wypadku możesz żądać zwrotu ceny za towar (czyli odstąpić od umowy) - jest to uprawnienie przysługujące tylko wtedy, jeśli sprzedawca nie będzie mógł spełnić pozostałych dwóch możliwości.

Co bardzo ważne, możesz skorzystać z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, czyli to Ty decydujesz, z którego uprawnienia korzystasz (rękojmia czy gwarancja). Często bywa tak, że producenci udzielają gwarancji na  rok, a jeśli reklamujesz towar po półtora roku, twierdzą, że gwarancja się skończyła. Gwarancja owszem, ale rękojmia trwa nadal i w ramach tej odpowiedzialności sprzedawca powinien reklamacje przyjąć do rozpatrzenia 😊

Jakie są różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią?

Przede wszystkim termin w jakim możesz dochodzić swoich roszczeń. Z gwarancji możesz skorzystać w terminie określonym przed producenta w dokumencie gwarancyjnym - są to zazwyczaj dwa lata, ale producent może określić to w sposób dowolny (w tym nawet zrezygnować z udzielenia gwarancji).

Z rękojmi możesz skorzystać w ciągu dwóch lat od zakupu towaru, jednak w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany, w umowie sprzedawca może zmodyfikować ten termin (nie krócej jednak niż do roku). Co bardzo ważne, jeśli jesteś konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia sprzedaży towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili zakupu 0 czyli jesteś potencjalnie na wygranej pozycji 😊.

Bardzo ważną różnicą pomiędzy gwarancją, a rękojmią jest termin ich ważności po wymianie wadliwej rzeczy. Rękojmia nie ulega wydłużeniu, jeżeli sprzedawca wymieni towar na nowy. Natomiast gwarancja w takim przypadku powoduje, że jej czas zostaje liczony od początku, tzn. od momentu wydania nowej rzeczy (w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie mogłeś korzystać z towaru).

Hubert Nowak
aplikant radcowski