Kredyty frankowe – odzyskaj swoje pieniądze

Jak odzyskać pieniądze od banku?

Kłopoty Polaków związane z kredytami frankowymi są powszechnie znane i dyskutowane, ponieważ dotknęły one znaczną część naszych rodaków. Wielu kredytobiorców zachęcanych korzystną ofertą kredytów frankowych przedstawianych przez banki decydowało się na ich zaciągnięcie. Kredyty takie były niżej oprocentowane niż kredyty złotowe. Przez to niższa była też rata spłaty takiego kredytu.

Klauzule walutowe

Problemy, które się wiążą się z kredytami frankowymi dotyczą w szczególności klauzul walutowych, to znaczy sposobów przeliczania przez bank jego zobowiązań względem kredytobiorców (czyli kwoty kredytu) i przeliczania zobowiązań kredytobiorców (czyli wysokości należnych bankowi rat kredytu). W kredytach frankowych kwota kredytu udzielonego kredytobiorcy i kwota rat, które następnie musiał on spłacać były uzależnione od kursu franka szwajcarskiego. Dlatego w momencie zawierania umowy z bankiem kredytobiorca tak naprawdę nie wiedział jaką kwotę będzie musiał spłacić, bo zależała ona od tego jaki będzie kurs franka.  

To właśnie na etapie przeliczania ze złotego na franka i z franka na złotego zobowiązań z umowy kredytu powstało najwięcej wątpliwości. Również ta kwestia okazała się najbardziej problemowa i niebezpieczna dla kredytobiorców. Banki ustalały bowiem wysokości rat kredytowych na podstawie wyliczanych samodzielnie kursów. To znaczy, że bank tworzył wewnętrzną tabelę kursów walut, odrębną od np. kursów ogłaszanych przez NBP. Na podstawie takiej ustalonej samodzielnie tabeli bank przeliczał jaką ratę powinien spłacić kredytobiorca. Takie ustalanie dokładnych kwot zobowiązań kredytobiorców jest często uznawane za niejednoznaczne dla kredytobiorców.  

Niedopuszczalność klauzul walutowych

Jak było już wyżej wskazane banki ustalały własne tabele kursowe, aby obliczyć ile jest im winien kredytobiorca. Oczywiście kredytobiorcy mieli znacznie słabsza pozycję, ponieważ nie mieli oni takiego wpływu na zawieraną umowę. Zwykle umowa była im przedstawiana w gotowej formie – standardowa dla wszystkich kredytobiorców. Nie było możliwości negocjowania takiej umowy ani jej zmiany. Można się było jedynie zgodzić na jej zapisy. Brak zgody na któryś z zapisów oznaczał, że nie można było podpisać umowy z bankiem.

W umowach kredytowych bank ma silną pozycję, ponieważ oblicza jakie raty powinien spłacać kredytobiorca. Jednocześnie bank jest profesjonalistą i ma dużą wiedzę na temat finansów i bankowości. Takiej wiedzy nie posiada kredytobiorca. Dlatego też postanowienia zawarte w umowach kredytowych często kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Są też uznawane za rażąco naruszające interesy kredytobiorców.

Wyrok w sprawie Dziubak

Szczególnie ważnym momentem, na który czekało wielu frankowiczów w Polsce, było wydanie wyroku w sprawie Państwa Dziubak przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok jest w znacznej mierze korzystny dla kredytobiorców, ponieważ Trybunał uznał, że tzw. klauzule walutowe określają główny przedmiot umowy. W wyniku ich wyeliminowania w umowie powstaje luka, a to powoduje istotne problemy z utrzymaniem jej w mocy. W związku ze znaczącymi konsekwencjami wiążącymi się z wyeliminowaniem klauzuli, możliwe jest uznanie całej umowy za nieważną. W praktyce oznacza to, że Trybunał uznał, że możliwe jest uznanie całej umowy kredytu frankowego za nieważną. Takie stanowisko jest korzystne dla kredytobiorców, ponieważ mogą się domagać zwrotu pieniędzy, które nienależnie zapłacili bankowi.

Sprawy frankowe w sądach

Ustalenie przez Banki dowolnie kursów franka szwajcarskiego i zawyżanie tego kursu w stosunku do kursu rynkowego powodowały konieczność spłacania przez kredytobiorców coraz wyższych rat. Doprowadziło do tego, że kredytobiorcy zaczęli składać do sądu pozwy przeciwko bankom. Obecnie w większości sądów w Polsce toczy się wiele spraw frankowych. Kredytobiorcy kwestionują sposób ustalania wysokości rat kredytowych.

Korzystne orzecznictwo dla frankowiczów

Co ważne, każdego dnia zapadają kolejne, korzystne dla frankowiczów wyroki i w sporach sądowych to właśnie kredytobiorcy pozostają górą. Dotychczasowe orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i TSUE pozostaje wystarczające, by wydawać coraz bardziej ujednolicone wyroki, a wiele wątpliwości już zostało rozstrzygniętych na korzyść frankowiczów.

Obecnie jest to niewątpliwie najlepszy moment aby wystąpić z pozwem przeciwko Bankowi i domagać się unieważnienia lub ofrankowania zawartej umowy kredytowej !

Agnieszka Rusek
radca prawny