Poczta Polska ściąga zaległy abonament RTV – kto może spodziewać się wezwania do zapłaty lub egzekucji zaległych należności?

Poczta Polska odpowiedzialna jest za pobieranie opłaty abonamentowej RTV i trzeba przyznać, iż ostatnio bardzo chętnie korzysta z tego uprawnienia. Dziesiątki tysięcy osób znajduje w swojej skrzynce pocztowej wezwanie do zapłaty lub nawet informację o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym.

Tylko przez 4 miesiące 2020 roku Poczta Polska wystawiła 35 tys. tytułów wykonawczych. To na ich podstawie urząd skarbowy może dokonywać egzekucji należności.

Czy działanie Poczty Polskiej jest legalne?

Tak, gdyż obowiązek do ściągania abonamentu RTV nałożony na nią jest przez ustawę. Obowiązek zapłaty abonamentu spoczywa na każdym, kto posiada odbiornik radiowy (również w samochodzie) lub/i telewizyjny, a więc płacimy nie za korzystanie, a za sam fakt posiadania danego odbiornika.

Odbiornik radiowy lub telewizyjny należy zarejestrować w ciągu 14 dni od zakupu. Można to zrobić w placówce pocztowej lub poprzez stronę internetową Poczty Polskiej.

Za raz zarejestrowany odbiornik należy uiszczać regularnie abonament. Gdy z jakiegoś powodu zrezygnujemy z posiadania odbiornika należy pamiętać o jego wyrejestrowaniu w placówce pocztowej, gdyż dopiero z momentem wyrejestrowania ustaje obowiązek opłacania abonamentu.

Jak długo Poczta Polska może ściągać zaległe opłaty abonamentowe?

Co do zasady 5 lat, gdyż tyle wynosi okres przedawnienia tego typu roszczeń. Oznacza to, iż próbując ściągnąć zaległy abonament w roku 2020, Poczta będzie mogła to zrobić maksymalnie od roku 2015.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu w przypadku skutecznego wszczęcia postępowania administracyjnego przez organ egzekucyjny.

Co robić, jeśli dostaniemy wezwanie do zapłaty lub decyzję o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym zaległych opłat, a nie posiadamy odbiornika radiowego lub telewizyjnego?

Przede wszystkim nie panikować! Sprawa nie jest z góry przegrana, a prawo daje nam skuteczne narzędzia do obrony naszych praw.

Jeśli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty to należy niezwłocznie skontaktować się z Pocztą Polską i wyjaśnić sprawę. W przypadku, gdy sprawa jest już na etapie postępowania egzekucyjnego i zostało nam zajęte np. wynagrodzenie za pracę, to należy niezwłocznie złożyć zarzuty do prowadzonej egzekucji.

Ile wynosi opłata abonamentowa?

Aktualnie stawka za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7,00 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego 22,70 zł.

Abonament można opłacać miesięcznie lub z góry za cały rok.

Jednocześnie należy podkreślić, iż Poczta Polska uprawniona jest do przeprowadzania kontroli opłacania abonamentu – jeśli podczas kontroli pracownik Poczty Polskiej stwierdzi, iż posiadamy niezarejestrowany odbiornik, może nałożyć karę w wysokości trzydziestokrotność miesięcznego abonamentu.

Czy istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty abonamentowe?

Tak, ustawa o opłacie abonamentowej przewiduje możliwość zwolnienia od jej uiszczenia.

Uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bezrobotni,
  • pobierający świadczenie przedemerytalne
  • osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną,
  • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tym roku kwoty 2 292,51 zł.

Co jednak bardzo ważne, osoby, które kwalifikują się do ulgi, nie otrzymają zwolnienia automatycznie. Należy najpierw w placówce pocztowej złożyć stosowne oświadczenie i potwierdzić je odpowiednimi dokumentami. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie.

Hubert Nowak
aplikant radcowski
Sprawdź jak możemy Tobie pomóc