Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Dla kogo?

Pożyczka może zostać udzielona każdemu mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. nawet takiemu, który nie zatrudnia pracowników.  

W jakiej wysokości:

Pożyczka może zostać udzielona do kwoty 5000,00 zł, jednakże decyzję w tym zakresie podejmuje starosta.

W jaki sposób złożyć wniosek:

Zalecaną drogą złożenia wniosku jest droga elektroniczna. Wnioski w formie elektronicznej należy kierować do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej za pomocą strony praca.gov.pl. Wniosek taki należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wnioski można składać poprzez platformę www.praca.gov.pl. Wniosek o pożyczkę można również złożyć w zwykłej formie pisemnej na adres pocztowy urzędu pracy, jednakże w obecnej sytuacji zalecane jest, aby składać je elektronicznie.

Okres spłaty i oprocentowanie:

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia może przedłużyć okres spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Możliwość umorzenia pożyczki:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.

Oświadczenie to mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Niezbędne dokumenty:

Wraz z wnioskiem należy załączyć umowę pożyczki, której wzór znajduje się na stronie urzędu pracy.

Zachęcamy do korzystania z pomocy kancelarii przy składaniu wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19.