Sposoby rozstrzygania o kontaktach rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Decydując się na rozwód, należy mieć na uwadze, że Sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem.

Klienci często przychodzą do nas z problemem dotyczącym tego, w jaki sposób uregulować te kontakty. Często też zdarza się, że rodzice mają różne wizje dotyczące sposobu ich uregulowania. Boją się, co zrobi Sąd w sytuacji braku porozumienia stron, co do kontaktów.

W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem ?

Najlepszym sposobem na uregulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem jest spisanie porozumienia pomiędzy małżonkami, w którym zostanie określony sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

W zakresie takiego porozumienia rodzice mają co do zasady dowolność w sposobie ustalenia tych kontaktów, jednakże sposób ten musi być zgodny z dobrem dziecka i Sąd, badając takie porozumienie, będzie tę okoliczność brał pod uwagę jako podstawowe kryterium jego oceny.

Przy ocenie dobra dziecka nie można pomijać obiektywnych uwarunkowań, takich jak wiek dziecka, jego płeć, możliwość osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej, stałość miejsca pracy i zamieszkania, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia rodziców oraz ich wiek, cechy charakterologiczne rodziców, wzajemny stosunek rodziców do siebie, do dziecka oraz do krewnych rodzica.

Sąd, rozstrzygając o kontaktach z dzieckiem, nie kieruje się bowiem interesem jednego, czy obojga rodziców. Sąd nie jest związany treścią porozumienia i jeśli uzna, że nie jest ono zgodne z dobrem dziecka, to orzeknie o kwestiach dotyczących dziecka według własnego uznania.

Drugim wyznacznikiem prawidłowego porozumienia jest możliwość jego ewentualnego wyegzekwowania od drugiej strony. Zapisy takiego porozumienia powinny być więc jasne i precyzyjne.

Opieka naprzemienna

W obecnych czasach coraz większą popularność zyskuje model pieczy naprzemiennej, który polega na tym, że dziecko zgodnie ze z góry określonym harmonogramem ma przebywać na przemian, w równych albo zbliżonych okresach czasu, u każdego z rodziców, o ile przysługuje im pełna władza rodzicielska oraz deklarują oni zamiar wspólnego i spójnego wychowywania dziecka, a ich deklaracja jest dla sądu wiarygodna.

Opieka naprzemienna może być zaproponowana przez rodziców w porozumieniu wychowawczym, a w braku takiego porozumienia, jedna ze stron może wnioskować o orzeczenie przez Sąd o takim modelu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wówczas sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może określić w wyroku rozwodowym zasady sprawowania opieki naprzemiennej – o ile rozwiązanie to będzie zgodne z dobrem dziecka.

Brak porozumienia co do kontaktów

W przypadku braku porozumienia rodziców co do sposobu ustalenia kontaktów z dzieckiem, Sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności.

Nie orzekanie przez Sąd o kontaktach

Istnieje też możliwość aby Sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem na zgodny wniosek stron. Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy strony zadeklarują, iż będą samodzielnie na bieżąco ustalały te kontakty.

Najlepszym więc sposobem na uregulowanie tych kwestii jest porozumienie się rodziców, co do sposobu utrzymywania kontaktów i zasad wychowywania dziecka po rozwodzie, tak aby dziecko jak najmniej odczuło skutki rozstania rodziców.

Agnieszka Rusek
radca prawny