Tarcza finansowa PFR – dla kogo? Co można zyskać?

Tarcza Finansowa PFR dla Firm przewiduje bardzo korzystne warunki finansowania działalności gospodarczej oraz zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorców! Możliwe dofinansowanie wynosi nawet 3500000,00 zł ! Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu o Tarczy Finansowej - opracowujemy dwa kolejne artykuły.

W pierwszej kolejności przedstawiamy warunki udzielenia subwencji dla mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników !

Dla kogo ?

Tarcza Finansowa PFR skierowana jest do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Subwencje dla mikrofirm:

W przypadku mikrofirm obliczenia maksymalnej kwoty subwencji finansowej dokonuje się w oparciu o iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego pracownika w zależności od skali spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (odpowiednio o co najmniej 25%, co najmniej 50%, co najmniej 75%), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.

Ważne!

Zgodnie z założeniami Programu, na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy, pracownikami są tylko osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy, w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Sposób ustalania stanu zatrudnienia różni się w zależności od tego, czy ustalany jest na potrzeby: (i) uznania przedsiębiorcy za Mikrofirmę albo (ii) ustalenia kwoty subwencji i badania przesłanek do jej umorzenia.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)o co najmniej 25% .
  • Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia2019 r.
  • Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31grudnia 2019r. lub na dzień udzielenia finansowania.

Warunki umorzenia subwencji:

Maksymalna wysokość subwencji która może zostać umorzona wynosi 75% wypłaconej kwoty.

Wysokość umorzenia zależy od prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – wówczas umorzone zostaje 25% wypłaconej kwoty.

50% wypłaconej kwoty może zostać umorzone w przypadku utrzymania poziomu zatrudnienia.

W rezultacie przedsiębiorca, który utrzyma 100% poziomu zatrudnienia, będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej. W przypadku redukcji zatrudnienia do stanu niższego niż 50% pierwotnego poziomu zatrudnienia przedsiębiorca będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 25% całkowitej wartości subwencji finansowej.

Termin zwrotu subwencji:

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej.

Czy będzie istniała możliwość niezwracania całej kwoty subwencji ?

Nie jest możliwe otrzymanie subwencji całkowicie bezzwrotnej. Założenie Programu jest takie, aby co najmniej 25% kwoty subwencji podlegało zwrotowi niezależnie od okoliczności.