Uprawnienia pracowników w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego (COVID-19)
 1. Praca zdalna – pracownik pracuje poza stałym miejscem pracy, otrzymuje wynagrodzenie.
 2. Pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – wówczas zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 3. Pracownik, który został odsunięty od pracy z powodu wystąpienia zdarzenia wskazującego na zmianę stanu zdrowia pracownika na mocy art. 207 § 2 k.p. (czyli nie zachowania przez pracodawcę zasad BHP) – zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 4. Pracownikowi, który dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.
 5. Pracownik jest chory (stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego) – przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.
 6. Pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego – przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy (nie dotyczy to dziecka objętego kwarantanną).
 7. Pracownik sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie – ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach.
 8. Pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem objętym kwarantanną lub izolacją na mocy decyzji powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego – rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.
 9. Pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko – pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 10. Przestój z powodu COVID-19 – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 11. Pracownika nie można wysłać bez jego zgody na bieżący urlop z powodu COVID-19.
 12. Pracownika nie można wysłać na bezpłatny urlop z powodu COVID-19.
 13. Pracownika można wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy  z powdu COVID-19.
 14. Pracownikowi nie wolno zmniejszyć wynagrodzenia za okres, w którym nabył prawo do tego wynagrodzenia (z mocą wsteczną).
 15. Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu bezpłatnego.
 16. Pracodawca musi zapewnić środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki, maseczki, płyn dezynfekujący.
 17. Wynagrodzenie za czas przestoju obejmuje pensję zasadniczą wraz z dodatkiem funkcyjnym. Nie obejmuje natomiast premii i innych dodatków do wynagrodzenia.
 18. Jeśli Pracodawca nie ustalił innych zasad, praca zdalna powinna być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy stacjonarnej.
 19. Zasiłek opiekuńczy przysługuje za wszystkie dni robocze wynikające z grafiku pracownika, jeżeli w tym czasie nie ma innej osoby w gospodarstwie domowym, która zajęłaby się dziećmi.
 20. Podczas pracy zdalnej nie ma przeszkód, by pracownik świadczył pracę w godzinach nadliczbowych. Sposób rozliczania pozostaje niezmieniony, jak w przypadku pracy stacjonarnej.