Wybrane rozwiązania wprowadzone przez tarczę antykryzysową 4.0.

Ustawa wprowadza istotne zmiany w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dalej u.s.r.z.z.

Przymusowe urlopy:

Tarcza 4.0. wprowadza rozwiązania dotyczące zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca będzie mógł jednostronnie skierować pracownika na 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Zmiany te przewidziane są w nowym art. 15gc u.s.r.z.z. 

Zgodnie z nowym przepisem, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może według swojej decyzji udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego.

Decyzję taką pracodawca może podjąć jednostronnie sam wskazując termin, kiedy wysyła pracownika na urlop (może to być z dnia na dzień). Pracodawca może pominąć już obowiązujący plan urlopów, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Ograniczenie praw pracownika w zakresie urlopów:

Tarcza przewiduje szczególne rozwiązania i uprawnienia dla pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnie istotnych dla funkcjonowania Państwa branżach. Pracodawcy zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwach tzw. infrastruktury krytycznej np. przy łączności, zaopatrzeniu w energię, paliwa, zaopatrzeniu w wodę i żywność, przy ratownictwie, prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności, czy też bankach i innych sektorach wymienionych w art. 15x tej ustawy mają rozszerzone uprawnienia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, odnoszące się m.in. do urlopów pracowników.

Pracodawcy Ci mogą odmówić pracownikom: udzielenia bieżącego urlopu wypoczynkowego (wyłączeniu ulega zasada, że urlopu udziela się w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Wyłączona jest też zasada, że jedna część urlopu powinna trwać minimum 14 dni); udzielenia urlopu na żądanie; urlopu bezpłatnego; innego urlopu.

Pracodawca może też przesunąć jednostronnie takie urlopy albo odwołać z nich pracownika w każdym czasie.

Nowością, którą wprowadza Tarcza 4.0. jest doprecyzowanie, że jednostronne decyzje pracodawcy w zakresie urlopów (odmowa udzielenia, przesunięcie, odwołanie) nie dotyczą urlopów związanych z rodzicielstwem tj. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.

Świadczenia z ZFŚŚ:

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 15ge u.s.r.z.z. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wynikającego z COVID-19, pracodawca, u którego doszło do spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń może zawiesić obowiązki: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; dokonywania odpisu podstawowego; wypłaty świadczeń urlopowych.

Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie wypłacania świadczeń urlopowych (świadczenia te wypłacają mniejsi pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do tworzenia ZFŚS i nie zrezygnowali z obowiązku wypłacania tego świadczenia). Jeśli pracodawca zdecyduje się na to rozwiązanie, pracownik, który skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie uzyska świadczenia urlopowego.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców:

Tarcza 4.0.zmieniła znacząco przepisy dotyczące bezzwrotnej pożyczki udzielanej mikroprzedsiębiorcom. 

Zmianie uległ zapis dotyczący konieczności składania wniosku o umorzenie tej pożyczki po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Obecne przepisy usunęły obowiązek składania wniosku o umorzenie pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i jest to jedyny warunek, jaki przedsiębiorca musi spełnić po jej otrzymaniu.

Dodatkowo warto również wiedzieć, że środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa do kontaktu.

Sprawdź jak możemy Tobie pomóc