Tarcza Finansowa PFR – warunki udzielenia subwencji dla małych i średnich firm

Tarcza Finansowa PFR dla Firm przewiduje bardzo korzystne warunki finansowania działalności gospodarczej oraz zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorców ! Możliwe dofinansowanie wynosi nawet 3500000,00 zł !

Dziś przedstawiamy warunki udzielenia subwencji dla firm małych i średnich. Zapraszamy też do lektury poprzedniego artykułu, w którym przedstawialiśmy warunki te dla mikro firm, zatrudniających do 9 pracowników.

Dla kogo ?

Tarcza Finansowa PFR skierowana jest do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Małe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały od 10 do 50 osób, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekraczał równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnie przedasiębiorstwa to przedsiębiorstwa, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Poprzez zatrudnionych należy rozumieć nie tylko osoby pozostające z przedsiębiorcą w stosunku pracy i zgłoszone przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, ale również osoby współpracujące z przedsiębiorcą (np. na podstawie umowy zlecenia) i zgłoszone przez niego do ubezpieczeń społecznych. Przy obliczeniach nie uwzględnia się jednak właściciela.

Subwencje dla MŚP:

Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji dokonuje się w oparciu o skalę spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 danego przedsiębiorcy oraz poziomu przychodów osiągniętych przez niego w 2019 r.

(i) spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%;

(ii) spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%;

(iii) spadek o co najmniej 75% aż do 100%.

(iv) brak spadku lub spadek mniejszy niż 25% (próg ten nie kwalifikuje do uzyskania subwencji) (tzw. „Próg Zero”)

Program PFR w odniesieniu do MŚP przewiduje cztery progi spadku przychodów (przy czym wyłącznie trzy kwalifikują się do uzyskania subwencji):

Z uwagi na obowiązujące progi unijne w zakresie dozwolonej pomocy państwa dla przedsiębiorców, maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może przekroczyć 3.500.000 złotych.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)o co najmniej 25%.
  • Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019r.
  • Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania.

Warunki umorzenia subwencji:

Maksymalna wysokość subwencji, która może zostać umorzona, wynosi 75% wypłaconej kwoty.

Wysokość umorzenia zależy od prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – wówczas umorzone zostaje 25% wypłaconej kwoty.

Kolejne 25% wypłaconej kwoty może zostać umorzone w przypadku utrzymania poziomu zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:
     i. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji,
     ii. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
     iii. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.

Ostatnie 25% może zostać umorzone w przypadku odnotowania straty ze sprzedaży większej niż 25% wartości subwencji.

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Termin zwrotu subwencji:

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej.

Czy będzie istniała możliwość niezwracania całej kwoty subwencji ?

Nie jest możliwe otrzymanie subwencji całkowicie bezzwrotnej. Założenie Programu jest takie, aby co najmniej 25% kwoty subwencji podlegało zwrotowi niezależnie od okoliczności.

radca prawny Rafał Rusek